Useful Links

Useful Links

Alexandra College

Irish/Gaeilge

GAELIGE/IRISH

Fáilte chuig Roinn na Gaeilge.

Tá roinn ghníomhach agus dhíograiseach againn anseo i gColáiste Alexandra ag comhoibriú ar son gach scólaire chun a cumas a bhaint amach san ábhar féin agus chun comhshaol deafach a chothú i dtaobh na teanga i gcoitinne.

Welcome to the Irish Department (Roinn na Gaeilge).

We have an active and diligent team of teachers working together to improve every student’s standard of Irish and to promote a positive environment for the learning of the language.

MISSION OF THE DEPARTMENT / ÁR MISEAN

Is é misean Roinn na Gaeilge ná gach iarracht a dhéanamh chun freastal ar leibhéil chumais gach scólaire; atmaisféar dearfach, spreagúil Gaelach a chothú sa rang Gaeilge agus i gcomhshaol na scoile araon; agus a chur ar shúile na scoláirí go léir gur teanga bheo fheidhmiúil í an Ghaeilge sa saol inniu.

It is the mission of the Irish Department to help every student achieve her full potential, and to create a positive and stimulating atmosphere in the classroom and in the wider school environment.

Our hope is that each student here will recognise Irish (Gaeilge) as a living and viable language.

AIMS & OBJECTIVES OF THE DEPARTMENT – ÁR SPRIOCANNA

Is í aidhm na Roinne ná cumas cumarsáide sa Ghaeilge a fhorbairt i ngach scoláire trí chomtháthú a dhéanamh ar na ceithre scil teanga- scileanna labhartha, éisteachta, scíbhneoireachta agus léitheoireachta.

Chomh maith leis sin tá sé mar sprioc againn múinín an dalta a chothú ina cumas féin, agus go mbainfidh sí caighdéan ard amach sna Scrúdaithe Stáit. Mar aon leis sin is mian linn meas agus bród a chothú i dtaca le teanga, cultúr agus oidhreacht na Gaeilge le linn saol na scoile agus ar aghaidh sa saol lasmuigh den scoil.

It is the aim of Roinn na Gaeilge to develop every student’s ability to communicate through Irish by enhancing her spoken, listening, written and reading skills.

It is also our aim to instill a confidence in every student as to her ability, and to help her achieve her full potential in the State Examinations. We aim to nurture a love for the Irish language, culture and heritage in our students during her time here in Alexandra College and beyond.

TIMETABLED PERIODS / AN CLÁR AMA

 • An chéad bhliain/1st Year – 4 rang sa tseachtain/periods per week
 • An dara bliain/2nd Year – 4 rang sa tseachtain/periods per week
 • An tríú bliain/3rd Year – 4 rang sa tseachtain/periods per week
 • An idirbhliain/Transition Year – 3 rang sa tseachtain/periods per week
 • An cúigiú bliain/5th Year – 5 rang sa tseachtain/periods per week
 • An séú bliain/6th Year – 5 rang sa tseachtain/periods per week

FACILITIES / ACMHAINNÍ AGUS ÁISEANNA

An Leabharlann

Tá réimse leabhar i nGaeilge ar fáil i leabharlann an choláiste. Anuas air sin eagraítear ceardlanna litríochta go rialta sa leabharlann. Labhraíonn aoi-chainteoirí le scoláirí na hArdteiste agus bíonn seisiúin ceisteanna agus freagraí ar siúl anseo. Go dtí seo tháinig Áine Ní Ghlinn. Eilis Ní Dhuibhne, Cathal Ó Searcaigh, Nuala Ní Dhomhnaill agus Manchán Mangan chun na scoile.

Freisin bíonn comórtais idirscoileanna ar siúl go bliantúil sa leabharlann .i. Scrabble agus Beach Litriú. Go dtí seo ghlac Coláiste Íosagáin, Coláiste Eoin, Coláiste Gonzaga, Scoil Sandford agus Loreto Beaufort páirt sna comórtais seo.

The School Library

The college library offers students a number of books in Irish for additional reading. Furthermore, together with our school librarian we organise literary workshops with well know Irish language poets and authors for our Leaving Certificate students. We also invite neighbouring schools to partake in our annual Scrabble ‘as Gaeilge’ and Beach Litriú/Spelling Bee competitions.

An Bhialann

Bíonn ciorcal comhrá ar siúl sa bhialann ar an gcéad Aoine de gach mí ag a mbíonn deis ag scoláirí a gcuid Gaeilge a chleachtadh ar bhonn taitneamhach trí bhíthin chomhráití agus cluichí cainte.

The Canteen

Students have an opportunity to practice their spoken Irish in an enjoyable way on the first Friday of every month by attending a ‘ciorcal comhrá’ (conversation circle) at lunchtime. It is also an opportunity for students to mix with other year groups and have fun ‘as Gaeilge’.

FIELD TRIPS / TURASANNA AGUS EILE

Gearrscannáin san IFI

Mar chuid de Sheachtain na Gaeilge freastalaíonn lucht na hIdirbhliana ar na gearrscannáin Ghaeilge is déanaí san IFI.

Short films ‘as Gaeilge’.

During Seachtain na Gaeilge the Transition Year students attend screenings of the latest Irish language short films.

An Amharclann

Freastalaíonn scoláirí na hArdteiste ar an drama An Triail agus ar léachtaí agus imeachtaí ábhartha eile nuair is ann dóibh.

Theatre.

Leaving Certificate students attend performances of the play An Triail and other plays and lectures relevant to their studies as the opportunity arises.

Páirc an Chrócaigh

Mar chuid den mhodúl ar an oidhreacht ghaelach tuganna lucht uile na hIdirbhliana cuairt treoraithe ar an staid stairiúil Páirc an Chrócaigh.

Croke Park.

All Transition Year students go on a guided tour of historic Croke Park as part of their culture and heritage module.

WHAT SETS THIS DEPARTMENT APART FROM HOW IT IS TAUGHT IN OTHER SCHOOLS?

An Coiste Gaeilge/An Ghaelbhratach 

Gach bliain cuirtear Coiste Gaeilge le chéile le labhairt na Gaeilge a chur chun cinn timpeall an choláiste. Tá sé mar scroic ag an gcoiste reatha an gradam Gaelbhratach de chuid Chonradh na Gaeilge a bhaint amach. Aitheantas is ea an gradam seo ar iarrachtaí an Choiste chun an teanga a chur chun cinn i ngnéithe de shaol an choláiste. Chuige sin eagraítear cruinnithe ar bhonn seachtainiúil agus imeachtaí spreagúla ar bhonn rialta. Toghtar Cathaoirleach, Rúnaí agus Ionadaithe ó na ranganna éagsúla le feidhmniú ar an gCoiste. Go dtí seo eagraíodh an Lá Gaeilge agus go leor imeachtaí do Sheachtain na Gaeilge.

Coiste na Gaeilge/The Irish Committee

Every year a committee is formed with the aim of promoting and encouraging spoken Irish around the college. The current committee is also aiming to achieve a Gaelbhratach award from Conradh na Gaeilge. This award recognises the efforts made by the coiste/committee to organise meetings and activities ‘as Gaeilge’ during the school year. The coiste is made up of an elected cathaoirleach/ chairperson, rúnaí/secretary, and representatives from every year group. To date they have been involved in organizing and participating in a Lá Gaeilge- a challenge to speak Irish for 24 hours-and in organising Seachtain na Gaeilge/Irish Language Week in March.

An Gaelbhratach 2014

Is scéim ghradaim é an Gaelbhratach a thugann aitheantas do scoileanna a oibríonn le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad. Is í aidhm na scéime ná scoileanna dara leibhéal na tíre a spreagadh chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad ar bhonn pleanáilte, leanúnach agus taitneamhach. Bhí Coláiste Alexandra mar chuid den scéim phíolótach anuraidh agus bhunaíomar Coiste Gaeilge a bhí i gceannas ar roinnt mhaith imeachtaí i rith na bliana, imeachtaí a bhain le ceol, spórt, an pobal, 7rl. Tá Coiste nua i gceannas ar na himeachtaí seo i mbliana, déanta suas le hionadaithe ó na blianta ar fad, chun an Gaelbhratach a bhaint amach don scoil.

Ta céimeanna faoi leith le comhlíonadh ag an gCoiste Gaeilge sula mbronnfaí Gaelbhratach ar an scoil. Is comhartha aitheantais é don obair ar fad atá déanta le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn go gníomhach.

Go dtí seo tá coiste bunaithe agus ceapadh cathaoirleach, rúnaí agus ionadaithe ó gach bliainghrúpa. Tá leathanach Facebook acu chun fograí a scaipeadh faoi chruinnithe agus imeachtaí. D’fhreastail beirt ionadaí ar cheardlann ag tús na biana, ceardlann a bhí eagraithe ag Conradh na Gaeilge. Bhí deis acu seo foghlaim ó scoileanna eile agus plean gnímh a thosú.

DEBATING COMPETITIONS / COMÓRTAIS DÍOSPÓIREACHTA

Díospóireachtaí Gael Linn

Glacann foireann shóisir agus foireann shinsir páirt i gComórtas Díospóireachtaí Ghael Linn gach bliain. Eagraítear díospóireachtaí idir ranganna go rialta le linn na bliana. Slí iontach atá anseo le Gaeilge a fhoghlaim, a úsáid agus a chloisteáil, gan trácht ar na scileanna saoil a fhorbrátear lena linn. Sa bhliain 2009 bhaineamar Craobh na hÉireann amach.

Irish language debating

Every year a junior and senior team enter the Gael Linn debating competition. This provides a wonderful opportunity for students to hear, improve and use Gaeilge, and also develops other life skills. We have had great success with some of our teams in the past reaching the all Ireland final in 2009. Inter class debates are also organised during the school year.

Duaiseanna ar leith don Ghaeilge

Bronntar duaiseanna ar scoláirí na Gaeilge as cumas ardchaighdeánach a léiriú sa Ghaeilge labhartha agus scríofa.

Irish Prizes

At our annual Prizegiving ceremony, prizes are awarded to the best students in Irish for their excellence in written and spoken Irish.

ADDITIONAL INFORMATION

Our Junior Cycle students use iPads in the classroom.

As well as interactive exercises that accompany their textbooks we encourage independent learning through a range of educational apps available.

Students present their work using the following applications:

 • Keynote
 • Powerpoint
 • Comic life
 • Showbie
 • Greann Ghaeilge
 • Morfo
 • Puppetpals
 • Aurasama lite

Additional resources include:

www.rte.ie

www.rte.ie/news/nuacht 

www.tg4.ie 

www.raidiórírá.ie 

www.raidiónalife.ie 

www.abairleat.ie 

www.focal.ie 

www.focloir.ie 

193.1.97.44/focloir

www.potafocal.ie 

www.acmhainn.ie 

www.logainm.ie/ga/?gclid=CI3Jl-GT6MACFUdj2wod02AAhQ 

www.scríobh.ie 

www.foinse.ie 

www.beo.ie 

www.isféidirleat.ie 

www.vocaroo.ie

E-Leathanach

Is tionscadal comhoibritheach idir Coláiste Oiliúna Froebel agus muidne é seo.

Déanann ár ndaltaí idirbhliana taighde ar ábhair a mbeadh spéis ag an aos óg iontu a mbaineann le cúrsaí spóirt, siamsaíochta nó le scéalta nuachta na seachtaine, agus cuireann altanna gearra le chéile bunaithe orthu, faoi stiúir a múinteoirí Gaeilge. Déantar eagarthóireacht ansin ar na haltanna i gColáiste Oiliúna Froebel le haghaidh a n-úsáide le ranganna 5 agus 6 sa bhunscoil. Scaiptear an nuahtlitir ansin trí ríomhphost chuig na céadta bunscoil agus ionaid foghlama eile maidin Dé Luain agus uasluchtaitear chuig suíomh idirlín an Choláiste www.froebel.ie í.

Cuirtear fiche eagrán de ‘E-leathanach’ amach in aghaidh na bliana.

Sa bhliain 2009 bronnadh An Séala Eorpach Teanga ar an tionscadal rathúil seo. Léigh anseo faoi

E-leathanach: Schools’ Newsletter ‘as Gaeilge’

Our Transition year students work in partnership with Froebel College NUIM in producing a weekly newsletter for all gaelscoileanna around the country.

The newsletter is aimed at 5th and 6th class students and covers stories of interest such as sport, entertainment and a topical news item of the week. Many other schools also make use of this popular learning resource. Our students research the news story and then write a short article which is edited at Frobel College and emailed to several hundred schools – and to other groups of Irish language learners – on the Monday morning of every week.